I enlighet med Quasars Användarvillkor måste spelaren registrera ett konto hos www.quasargaming.com för att kunna ta del av de tjänster vi erbjuder. Under registreringsprocessen kommer spelaren ombedjas lämna vissa personliga uppgifter. Under kontakten mellan spelaren och Quasar Limited kan spelaren komma att uppmanas att lämna ytterligare personuppgifter. Quasar Limited kan dessutom komma att insamla ytterligare uppgifter om spelaren. Spelare ombeds också att alltid hålla sina personuppgifter uppdaterade.

Denna sekretesspolicy är menad att ge spelaren, som källan till uppgifterna, information om hans/hennes personuppgifter och det sätt på vilket dessa lagras och hanteras av Quasar Limited.

A. Information om Quasar Limited

Quasar Limited är ett företag med säte på Malta, innehavare av registreringsnummer C-50401 och med registrerad adress på 202/19 (Suite 1395), Old Bakery Street, Valletta, Malta. Skulle du vilja kontakta oss kan du göra detta via e-post till [email protected]. För frågor gällande sekretess eller dataskydd kan du nå företagets Dataskyddsinspektör via e-post på [email protected].

B. Hur vi hanterar personuppgifter

I tabellen nedan beskriver vi alla de olika tillfällen då vi använder dina personuppgifter, inklusive den lagliga grund vi stödjer oss på. Vi har också identifierat våra giltiga skäl när detta behövs.
Du bör vara medveten om att hanteringen av dina personuppgifter kan vila på mer än en laglig grund, beroende på den specifika anledningen till att vi använder just dessa uppgifter.

Med giltiga skäl menas de intressen vi som företag har när det gäller administrering av företaget samt möjligheten att förse dig med de tjänster som återfinns på www.quasargaming.com. Vi ser alltid till att balansera eventuell påverkan på dig som person, och dina rättigheter, innan vi beslutar oss för att använda dina personuppgifter. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen övertrumfas av påverkan på dig som person (så till vida att du inte godkänt detta eller att detta på något sätt är vår skyldighet enligt lag).

Upprätthållande av kontrakt syftar på den hantering av uppgifter som är nödvändig för uppfyllandet av det kontrakt där du är en av parterna eller för att vidta åtgärder innan kontraktet upprättas.

Våra lagliga skyldighet syftar på hanteringen av dina personuppgifter i de fall där det är nödvändigt för att följa de lagar eller förordningar som vi alla lyder under.

Anledning till hanteringen
Beskrivning
Laglig grund
Våra giltiga skäl
Att erbjuda Onlinespeltjänster Vi erbjuder fjärrspelstjänster under licenser som övervakas av Malta Gaming Authority. Vi sparar och behandlar spelardata för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna och erbjuda våra spelare support. Upprätthållande av kontrakt, juridiska skyldigheter och legitimt intresse För att hantera dispyter med spelare, för att hänvisa spelare till supportpersonal med ansvar för ansvarsfullt spelande, För att kunna utvärdera risktagning, i syfte att förbättra för både spelare och för företaget. För att förbättra spelarnas upplevelse, identifiera problem med mjukvaran, och För att analysera upprepade mönster hos spelare och personal.

För att mäta KYC, AML och för att förhindra bedrägerier Vi måste alltid identifiera spelaren och verifiera hans/hennes identitet och hemadress. Vi måste även genomföra processer för att förhindra och upptäcka bedrägerier, pengatvätt och/eller finansiering av terrorister. Upprätthållande av kontrakt, Juridiska skyldigheter och legitimt intresse För att upptäcka missbruk av tjänsten vi levererar, För att effektivast möjligt uppfylla vår del av kontraktet och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, För att marknadsföra våra tjänster, och För riskbedömningar, så att vi kan genomföra förbättringar både för spelaren och för företaget.

Hantering av betalningar och påverkan på Betalningar och Uttag Vi erbjuder möjligheten att hantera betalningar för att ge bättre service till våra spelare. Beroende på vald betalningsmetod, och om så är fallet, ytterligare kriterium, så kommer den personliga informationen att variera. Betalningsuppgifter används även i andra juridiska syften, så som för att beivra bedrägerier. Upprätthållande av kontrakt, Juridiska skyldigheter, legitimt intresse För att effektivast möjligt uppfylla vår del av kontraktet och/eller våra juridiska skyldigheter, För att möjliggöra och förbättra de tjänster vi erbjuder, samt För att upptäcka bedrägerier till förmån för andra spelare och företaget.

Spelarkommunikation Vi måste ha möjlighet att kontakta spelaren. Sådana kontakter kan bestå i, men är inte begränsade till, meddelanden till spelaren om information gällande tjänsterna och andra icke-kommersiella meddelanden. Upprätthållande av kontrakt, Juridiska skyldigheter och legitimt intresse För att säkerställa ansvarsfullt spelande och för att effektivt uppfylla vår del av kontraktet och/eller på grund av juridiska skyldigheter
Profilering Vi hanterar information som samlats in med hjälp av så kallade cookies, loggfiler, clear gifs, och/eller tredje parts support för att skapa spelarprofiler. En profil innehåller information om spelaren, inklusive spelarens aktivitetspreferenser. Profilerna används sedan för att skräddarsy spelarens upplevelse i enlighet med de insamlade preferenserna, vilket även innefattar skapandet av relevanta kampanjer. Individuella spelarprofiler hanteras enbart i marknadsföringssyfte med en separat mekanism för godkännande. Upprätthållande av kontrakt, Juridiska skyldigheter och legitimt intresse För marknadsföring av tjänsterna, och För att möjliggöra, optimera och förbättra de tjänster vi erbjuder.
Marknadsförings-kommunikation

Beroende på spelarens inställningar kan hans eller hennes personuppgifter användas för att informera om kommande erbjudanden via valda kanaler.

Spelarens godkännande av användandet av dennes personuppgifter i samband med reklamkampanjer, kan när som helst dras tillbaka av spelaren.

Godkännande och legitimt intresse För att möjliggöra, optimera och förbättra de tjänster vi erbjuder, och För marknadsföring av dessa
Avpersonifierad analys Vi använder oss av webinsikter för att utveckla vår marknadsföringsstrategi, för att förbättra och personanpassa spelupplevelsen och för att förbättra tjänstens kvalitet. Vi spårar användarnas rörelser på webbplatsen för att analysera trender och för att samla in en sammanfattande demografisk information Upprätthållande av kontrakt, Juridiska skyldigheter och legitimt intresse För att möjliggöra, optimera och förbättra de tjänster vi erbjuder, och För att effektivt uppfylla vår del av kontraktet och/eller våra juridiska skyldigheter.

Sociala Medier-plugins, Single Sign-on

Quasar Limited använder sociala medier för att göra det möjligt för spelaren att interagera mellan sociala medier och Quasar Limiteds webbplatser så att spelaren kan dela sin spelupplevelse med andra.

Sociala medier-plugins låter användaren logga in både på sociala medier och på Quasar Limited och därefter länka innehåll från Quasar Limited till spelarens sociala medier-profil. Quasar Limited använder sig av Single Sign-on tekniken för att möjliggöra spelarens tillgång till Quasar Limiteds webbplats och samtidigt interagera mellan spelarens utvalda tjänsteleverantör eller sociala medier-profil och Quasar Limiteds webbplats.

Upprätthållande av kontrakt, och Juridiska skyldigheter För att möjliggöra, optimera och förbättra tjänsterna som Quasar Limited erbjuder.

C. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas under kontraktstiden. När en spelare väljer att avsluta sitt konto hos oss, kommer de data som sparats i vårt spelsystem att förbli sparade under den tidsperiod som krävs för att uppfylla de syften som framgår av denna sekretesspolicy, samt för att uppfylla relevanta juridiska krav. Personuppgifter kan komma att sparas under en längre tidsperiod, i händelse av att det inte är möjligt att radera dessa av tekniska och/eller juridiska skäl.

D. Vilka är dina rättigheter?

  1. Rätten till åtkomst och överföring av uppgifter – Spelaren har rätt att få en kopia av de uppgifter som företaget har om honom/henne, genom att gå in på Mitt Konto efter inloggningen. I händelse av att ytterligare uppgifter krävs kan en begäran om utdrag göras via e-post till företagets Dataskyddsinspektör. Dessutom kan spelaren begära att vissa kategorier av hans/hennes uppgifter överförs från Quasar Limited till tredje part.
  2. Rätten till justering av uppgifter – I händelse av att de uppgifter vi har lagrade inte är korrekta, icke fullständiga eller utdaterade kan du justera sagda uppgifter genom att gå in på Mitt Konto efter inloggning. Vissa verifikationskrav kan uppkomma för genomförandet av justeringen. I händelse av att ytterligare information behöver modifieras kan du kontakta oss via livechatt.
  3. Rätten till radering av uppgifter – Spelaren kan, när som helst, begära att Quasar Limited raderar alla de uppgifter som företaget har om honom/henne genom att skicka ett e-postmeddelande till företagets Dataskyddsinspektör. Vi kommer därefter se till att dessa uppgifter, som inte omnämns i punkten Information som måste sparas, raderas. Spelaren bör dock vara medveten om att raderingen av personuppgifter innebär att upplevelsen av webbplatsen kommer att försämras efter detta.
  4. Rätten att begränsa hantering, rätten att motsäga sig hantering och återtagande av medgivande – Spelaren kan när som helst begära att Quasar Limited begränsar eller upphör med hanteringen av vissa personuppgifter. Detta under förutsättning att det inte finns några juridiska grunder till att Quasar Limited kan hantera dessa uppgifter. När det sedan gäller uppgifter där spelaren en gång lämnat sitt godkännande till hanteringen, kan spelaren när som helst återkalla detta godkännande via Mitt Konto, efter inloggning. Detta under förutsättning att detta inte påverkar de juridiska aspekter av datahanteringen som uppkommit innan sagda återkallande.
  5. Rätten att lämna klagomål – För frågor eller klagomål gällande hantering och insamling av uppgifter på webbplatsen www.quasargaming.com, kontakta eller relevant datainspektionsmyndighet.

E. Delning och Avslöjande av personliga uppgifter

Under samarbetstiden, och därefter, kan Quasar Limited vara tvungen att dela med sig av spelarens personuppgifter till andra organisationer. I varje fall kommer vi kräva att mottagaren hanterar och använder dessa personuppgifter i enlighet med punkterna i den Allmänna Dataskyddslagen, samt punkterna i Quasar Limiteds sekretesspolicy. Om dina personuppgifter överförs till land utanför den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (”EEG”), kommer vi kräva att likvärdiga skydd efterlevs. Quasar Limited följer strikta säkerhetsåtgärder gällande alla personuppgifter och detta reflekteras i vårt val av samarbetspartners och genom anonymiseringen, eller pseudoanonymiseringen, av uppgifter där detta är möjligt. Samt att vi enbart delar de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vår del av kontraktet och/eller andra juridiska skyldigheter.

F. Juridiska skyldigheter och God onlinespelleverantörssed

Då Quasar Limited erbjuder onlinespelstjänster måste vi dela uppgifter med polis, reglerande myndigheter och andra myndigheter, kreditbolag, bedrägerimyndigheter och databaser för verifikation av identitet.

G. Avtalsförpliktelser

Ytterligare tillfällen av delade uppgifter beror på uppgiften i fråga. Tredje part kan behöva uppgifter för att erbjuda produkter eller tjänster i enlighet med de Allmänna villkoren. Beroende på vilka tjänster som uppgiftslämnaren använder, kan Quasar Limited vara tvungna att dela med sig av personuppgifter till det utomstående företag som tillhandahåller tjänsten. Beroende på produkten som uppgiftslämnaren väljer att använda, kan Quasar limited vara tvungna att dela med sig av personuppgifter till det utomstående företag som tillhandahåller dessa produkter. Vi måste dela med oss av uppgifter till de organisationer som hänvisat uppgiftslämnaren. Dessutom, förutom de tjänster som omnämns under de allmänna användarvillkoren, delar Quasar Gaming enbart med sig av uppgifter till samarbetspartners om uppgiftslämnaren ber oss (eller ger oss tillåtelse) att överlämna hans/hennes uppgifter till denne. Det är dock viktigt att vara medveten om att vi kan komma att utlämna personlig information till närliggande företag och affärspartners.

H. Ansvarsfriskrivning gällande Tredje part

I de erbjudanden som Quasar Limited tillhandahåller kan tjänsterna levereras av utomstående så som, men inte begränsat till, exempelvis speltillverkare.
När det gäller tjänster via samarbetspartners webbplatser, vilka därmed befinner sig utanför Quasar limiteds ramar och sekretesspolicy, kan Quasar Limited inte längre garantera säkerheten gällande de uppgifter som samlats in via dessa utomstående hemsidor, utan föreslår istället att du läser relevant sekretesspolicy från vår samarbetspartner.

I. Cookies

Quasar Limited och dess samarbetspartners använder cookies på sina webbplatser. För ytterligare information kan du läsa vår Cookiepolicy. Denna sekretesspolicy gäller I de fall då cookies och trackers används för hantering och/eller insamling av webbesökares, eller uppgiftslämnares, personliga information.

J. J. Datasäkerhet

Alla uppgifter hanteras automatiskt. Quasar Limited har vidtagit alla tillgängliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda spelarnas uppgifter från obehöriga. Samt för att skydda mot olyckor, olaglig hantering, avslöjande, förstörande, förluster, förändringar och skador.

Dessutom är all betalningsinformation krypterad under hanteringen.

Känslig information skyddas online med hjälp av SSL-kryptering. Quasar Limited vidtar dessutom alla rimliga åtgärder för att se till att spelarens uppgifter alltid förblir säkra på webbplatsen.

Enbart auktoriserad personal från Quasar limited, eller utvalda samarbetspartners som är knutna till Quasar limited och dess principer om dataskydd samt villkoren som återfinns i denna Integritetspolicy, kan använda sig av spelarnas uppgifter.

Quasar Limited kontrollerar pålitligheten hos all personal samt alla tjänsteleverantörer. Vid regelbundna intervaller utbildas anställda i gällande säkerhet och dataskydd. Berörda servrar förvaras säkert.

Alla spelaruppgifter skyddas från icke auktoriserad tillgång, eller skador, via brandväggar eller intrångsskydd.

K. Frågor

Vid frågor eller klagomål gällande hantering och insamling av uppgifter på webbplatsen www.quasargaming.com kan du ta kontakt med [email protected] eller relevant dataskyddsinspektion.

L. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att förändras med tiden, vilket spelare kommer att meddelas utan fördröjning, eller som allra senast vid nästa inloggning på sitt spelarkonto hos www.quasargaming.com.

Logos

To get the best Quasar experience, we suggest that you switch to Chrome!

 
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×